مرکز آماده گی ستاژ حقوقی راهیان حق!

“مکانی برای فراگیری و تحلیل قوانین”

✔ فراگیری و تحلیل بیش از بیست قانون کاربردی و نافذهء کشور در مدت شش ماه … (قانون مدنی، قانون اصول محاکمات مدنی، قانون تجارت، قانون اصول محاکمات تجارتی، کد جزا، قانون اجراآت جزایی، قانون اساسی، قانون احوال شخصیه، قانون شاروالی، قانون تنظیم امور زمینداری، قانون طرز تحصیل حقوق، قانون قضایای دولت، قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه، قانون تشکیل و صلاحیت حارنوالی، قانون منع خشونت علیه زن، مقرره مساعدتهای حقوقی، قانون محابس و توقیف خانه ها، قانون پولیس، قانون منع شکنجه، قانون جزای عسکری، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و …)

✔فراگیری کار عملی حقوقی در قالب تشکیلات و نظام عدلی و قضایی افغانستان.

✔ راه یابی به بست های مسلکی دلخواه تان.

شرکت خدمات حقوقی و مشورتی راهیان حق به سلسله فعالیت های خویش اینک دوره آماده گی آزمون های ذیل را برگزار مینماید:

⬅ دوره آماده گی آزمون ستاژ قضایی

⬅دوره آماده گی آزمون ستاژ حارنوالی

⬅ دوره آماده گی آزمون وکالت دفاع

⬅ دوره آماده گی آزمون بستهای مسلکی

علاقه مندان و دانشجویان رشته های حقوق و شرعیات میتوانند با سپری نمودن دوره های فوق و گذر موفقیت آمیز از آزمون های (ستاژ قضایی، ستاژ حارنوالی، وکالت دفاع و بست های مسلکی) به مسلک های دلخواه خویش راه یابند.

امکانات و اهداف:

⬅تدریس توسط اساتید مجرب در سطح ماستر و لیسانس با سوابق کاری طویل المدت وکالت و تدریس، غرض ارتقای ظرفیت ستاژران و کیفیت درسی.
⬅فضای مناسب و مجهز با دسترسی به انترنیت و کتب علمی غرض تحقیقات بیشتر ستاژران و دانشجویان.
⬅ توظیف دانشجویان به عنوان همکار با وکلای مدافع غرض فراگیری کار عملی.

ثبت نام جریان دارد…

شماره تماس: 0783147141 _0787848486

ایمیل: Rahian.haq@gmail.com

آدرس: دارالامان، سرک چهارقلعه، جوار دروازه لوی حارنوالی.

منتشر شده در : ژانویه 4, 2022

مطالب مرتبط