خدمات ما

قبول وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی (جزایی، مدنی و تجارتی)

اتباع مقیم در خارج در موضوعات(اخذ تذکره، تابیعیت، نکاح خط، طلاق خط، مجرد خط و سایر اسناد مورد نیاز)

ترتیب و تهیه عرایض،صورت دعوی، دفاعیه،اعتراضیه، دفع اعتراض، ترکه و مناسخه اموال مورثی…

طرح و تطبیق پروژه های حقوقی

برنامه آمادگی ستاژهای حقوقی (قضایی سارنوال و وکالت دفاع)

 

راه گم کرده ای و فکرت را درگیر کرده است؟

چه کمک کرده میتوانیم؟

تماس بگیر!

ما دقیقا  روبروی تان نشسته ایم

مشکلات همیشه  بوده و این ما انسان ها هستیم که همیشه در کنارهمدیگر ایستاده هستیم!

درخواست کمک نکاح خط
درخواست کمک طلاق خط
درخواست کمک مجرد خط

مقالات

  • بیشتر بخوانید!
  • بیشتر بخوانید!
  • بیشتر بخوانید!
  • بیشتر بخوانید!
  • بیشتر بخوانید!
  • بیشتر بخوانید!